Volume 17 (1971) - Issue 2

Habán, L.
A cotribution to the problem of the influence of deep loosening of arable land on some biological properties of soil.
Príspevok k otázke vplyvu hlbokého kyprenia ornice na niektoré biologické vlastnosti pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 85-92.

Líška, E.
The effect of various depth of ploughing on the devepolment of the root system of maize.
Vplyv rôznej hĺbky orby na rozvoj koreňovej sústavy kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 93-101.

Paška, I.
A contribution to the formation of thigh in the course of pig breeding for meat type.
Príspevok k otázke utvárania stehna v priebehu šľachtenia ošípaných na mäsový typ.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 102-108.

Černuš, K., Fľak, P.
The relationship between the age after the first calving and the production of milk in the first lactation.
Vzťah medzi vekom pri prvom otelení a produkciou mlieka v prvej laktácii.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, n. 2, pp. 109-113.

Porubiaková, J., Prekopp, I.
A study of the psychrophile microflora in sheep milk.
Štúdium psychrofilnej mikroflóry v ovčom mlieku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 114-118.

Ivanka, L., Hrubý, J.
On the problem of some latent reserves in the increase of the economics of cultivation of cereals.
K otázke niektorých skrytých rezerv vo zvyšovaní ekonomiky pestovania obilnín.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 119-130.

Říman, L.
The polyploids of perennial fodders. A study of causing polyploidism by N2O gas.
Polyploidy viacročných krmovín. Štúdium vyvolávania polyploidie plynom N2O.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 131-137.

Sedlár, J.
Notes on the age and growth of (Salmo gairdneri irideus G I B B O N S) in some waters of Slovakia.
Poznámky k veku a rastu pstruha amerického dúhového (Salmo gairdneri irideus G I B B O N S) v niektorých vodách Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 2, pp. 138-141.

Hrtánek, B.
On the present evaluation of the agricultural soil fund and of stational conditions at the territory of Slovakia.
O doterajšom posudzovaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu a stanovištných podmienok na území Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, n. 2, pp. 142-153.

Top