Volume 9 (1962) - Issue 12

Zvara, J.
Some problems of plant nutrients in Slovakia.
Niektoré problémy výživy rastlín na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 12, pp. 841-846.

Chomkovič, G., Gabriš, J.
Changes of the body forms of the slovak spotted cattle during growth.
Zmeny foriem tela u slovenského strakatého dobytka počas rastu.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 12, pp. 847-854.

Kováč, V., Podolák, A.
A contribution to the question of sheep - shearing of cigajo sheep.
Príspevok k otázke koľkokrát do roka strihať cigájske ovce.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 12, pp. 855-864.

Kresák, M.
Acclimatization of bees.
Aklimatizácia včiel.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 12, pp. 865-872.

Říman, L.
From the work of the department of genetics and breeding of the research institute for plant production at Piešťany.
Z práce oddelenia genetiky a šľachtenia výskumného ústavu rastlinnej výroby, Piešťany.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 12, pp. 899-904.

Top