Volume 27 (1981) - Issue 12

Andraščík, M., Kesckeméti, F.
The share of cultivation technology in the biological value of seeds.
Podiel pestovateľkej technológie na biologickej hodnote osiva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 12, pp. 1065-1071.

Hraška, Š., Sleziak, Ľ.
Genetics characteristics of quantitative characters of spring barley in F1 generation.
Genetická charakteristika kvantitatívnych znakov jarného jačmeňa v F1 generácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 12, pp. 1072-1084.

Fecenko, J.
Dynamics of the intake of nutrients and their utilization in dependence on magnesium fertilisation.
Dynamika prijímania živín a ich utilizácia v závislosti od hnojenia horčíkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 12, pp. 1085-1096

Kráľovič, J.
Biochemical aspects of the regulation mechanism of assimilates distribution into the organs of the plant.
Biochemické aspekty regulačného mechanizmu distribúcie asimilátov do orgánov rastliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 12, pp. 1097-1108.

Vizárová, G., Mužíkova, D.
The content of free endogenous cytokinins in the grain of barley and wheat in relation to their resistance to mildew.
Obsah voľných endogénnych cytokinínov v zrne jačmeňa a pšenice vo vzťahu k rezistencii voči múčnatke.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 12, pp. 1109-1115.

Top