Volume 34 (1988) - Issue 4

Kandera, M., Kandera, J.
Effect of gradedand divided nitrogen rations on winter wheat grain yield.
Účinok stupňovaných a delených dávok dusíka na úrody zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 313-324.

Cagáň, Ľ.
The ultrastructure of seed coat and nuclear epidermis in the immature wheat grain.
Ultraštruktúra buniek osemenia a vonkajšieho bielka v nezrelom zrne pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 325-342.

Priehradný, S.
Changes in the water saturation deficit in mildewed susceptible and resistant barley cultivars.
Zmeny vodného sýtostného deficitu pri infekcii na múčnatku náchylného a rezistentného kultivaru jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 343-357.

Paška, I., Eliáš, S.
Effect of pig housing technology on productivity results.
Vplyv technológie ustajnenia ošípaných na úžitkovosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 358-364.

Brouček, J., Kovalčik, K., Brestenský, V.
Adaptation of milk cows to extremely low temperatures.
Adaptácia dojníc na extrémne nízke teploty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 365-375.

Vavák, V.
Ethology and analysis of the disposition of cows to rest in tying-up-type of housing.
Etológia a analýza dispozície kráv k odpočinku v prostredí s väzným ustajnením.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 376-383.

Vláčil, R.
On the problems of personal turnover in sheep farming.
K otázke fluktuácie pracovných síl v chove oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 384-391.

Podoba, J., Zaťko, J.
Energy evaluation of some growing systems of winter wheat.
Energetické vyhodnotenie niektorých pestovateľských systémov ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 4, pp. 399-409.

Top