Volume 34 (1988) - Issue 11

Ivanič, J., Vnuk, Ľ.
Effect of various nutrition on the crude and the pure protein contents in the grain dry matter of the winter wheat of variety Košútka.
Vplyv rôznej výživy na obsah hrubého a čistého proteínu v sušine zrna ozimnej pšenice odrody Košútka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 961-968.

Michalík, I., Brindza, J., Peťovský, P.
Genetic conditioning of trypsin-inhibitor activity in the winter wheat grain.
Genetická podmienenosť aktivity trypsín-inhibítorov v zrne ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 969-977.

Čermín, Ľ., Žák, Š., Michalíková, A.
Efficiency of selected sugar beet varieties.
Výkonnosť vybraných odrôd cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 978-986.

Jamriška, P.
Effect pf establishing, exploitation of the red clover stand and variety (Trifolium pratense L.) on selected indicators of the chemical composition of forage.
Účinok založenia, využívania porastu a odrody ďateliny lúčnej (Trifolim pratense L.) na vybrané ukazovatele chemického zloženia krmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 987-999.

Gubiš, V.
Pathogenicity of isolated specimens of bacterial wilt of lucerne.
Patogenita izolátov baktériového vädnutia lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 1000-1005.

Dovjak, V., Oravec, V.
Dry matter formation dynamics and nutrient uptake by common agrimony plants (Agrimonia eupatoria L.) in the fourth vegetation year.
Dynamika tvorby sušiny a príjem živín rastlinami repíka lekárskeho (Agrimonia eupatoria L.) v štvrtom vegetačnom roku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 1006-1026.

Pšenica, J., Uhlár, J.
A study of the possibility of selecting young bulls according to the pedigree value of fathers.
Štúdium možnosti výberu mladých býkov podľa plemennej hodnoty otcov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 1027-1036.

Chrenek, J.
Výkrmové a jatočné vlastnosti krížencov slovenského strakatého a holštajnskofrízskeho plemena (RED). I.
Výkrmové a jatočné vlastnosti krížencov slovenského strakatého a holštajnskofrízskeho plemena (RED). I. živá hmotnosť a telesné rozmery.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 1037-1044.

Shumacher, J.
Work concerning selection indices in fur animal breeding.
Práca so selekčnými indexami v chove kožušinových zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 11, pp. 1045-1049.

Top