Volume 47 (2001) - Issue 9

Čumakov, A., Hrnčiarová, K.
Account of maximum desorbed potassium by the electroultrafiltration method.
Výpočet maximálne desorbovateľného množsta draslíka metódou elektrofiltrácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 9, pp. 649-662.

Kalúz, K., Šimonides, I.
Testing of manganese contaminated soil production potential.
Testovanie produkčnej schopnosti pôd kontaminovaných mangánom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 9, pp. 663-668.

Užík, M., Žofajová, A.
Dynamics of nitrogen content and chlorophyll content (SPAD values) in spring barley parental genotypes (Hordeum vulgare L.) and F1 offspring.
Dynamika obsahu dusíka a chlorofylu (SPAD hodnoty) v rodičovských genotypoch jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L.) a F1 potomstvách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 9, pp. 669-691.

Slamka, P., Jančovič, J.
The effect of radical renovation and fertilization on the changes in botanical composition of grassland.
Vplyv radikálnej obnovy a hnojenia na zmeny floristického zloženia trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 9, pp. 692-707.

Juhásová, G., Ivanová, H.
Damage of the genus Rosa sp. in the urban environment.
Poškodenie ruží v mestskom prostredí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 9, pp. 708-730.

Top