Volume 15 (1969) - Issue 5

Špaldon, E., Derco, M.
Some questions concerning the sowing of spring barley.
Niektoré otázky sejby jarného jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 389-401.

Juhásová, G.
Testing germination power of chlamydospores in the fungus Sorosporium reilianum Mc. Alp. on various culture medium substrates and ifluence of various ways of placing on their germination power.
Preskúšanie klíčivosti chalymydospór huby Sorosporium reilianum Mc. Alp. na rôznych živných pôdach a vplyv rôzneho spôsobu uloženia na ich klíčivosť.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 402-408.

Holobradý, K., Kulich, J., Petrovič, L.
Contribution to the study of resorption of arsenic from the soil.
Príspevok k štúdiu resorpcie arzénu z pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 409-417.

Sidor, V., Paška, I.
Changes of utility characteristics of the White Thoroughbred breed in the process of improvement to meat type.
Zmeny úžitkových vlastností bieleho ušľachtilého plemena v procese šľachtenia na mäsový typ.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 418-442.

Paška, I.
Contribution to the formation of meaty parts in the R11x2 gen. pigs and at the following stage of improvement to a meat type.
Príspevok k vytváraniu mäsitých častí u ošípaných R11x2 gen. v ďalšej etape šľachtenia na mäsový typ.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 443-449.

Gálik, R.
Influence of CuSI4.5H2O on copper accumulation and change of microelement content in some organs in pigs.
Vplyv CuSo.5H2O na kumuláciu medi a zmenu obsahu mikroelementov v niektorých orgánoch ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 450-458.

Zaťko, J.
Contribution to the growing of the mixtures of vetch and rye.
Príspevok k pestovaniu vikoražných miešaniek.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 459-466.

Churová, K.
Soil dynamics affected by frost as one of the unfavourable factors of cold.
Pôdna dynamika pri pôsobení mrazu ako jeden z nepriaznivých činiteľov zimy.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 467-469.

Janáč, K.
Notions of the utilization of light-weight peripheric construction in agriculture from the point of view of thermotechnics.
Poznatky z využívania ľahkých obvodových konštrukcií v poľnohospodárstve z hľadiska teplotechniky.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 5, pp. 470-485.

Top