Volume 25 (1979) - Issue 1

Benetín, J.
The optimum soilmoisture in relation to the transformation and density of roots.
Optimálna vlhkosť pôdy vo vzťahu k transpirácii a hustote koreňov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 3-16.

Michalík, I., Brindza, J., Gogál, J.
On the problems of the transport mechanism of phosphorus from roots into aerial organs.
K problematike mechanizmu transportu fosforu z koreňov do nadzemných orgánov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 16-29.

Orenčák, L.
Heterosis effect of some winter wheat hybrids in the F1 and F2 generations.
Heterózny efekt niektorých hybridov ozimnej pšenice v F1 a F2 generáciách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 30-50.

Kováč, K., Kollár, B.
Reaction of triticale to various density and depth of sowing.
Reakcia triticale na rôznu hustotu a hĺbku sejby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 51-58.

Moravčík, E.
Effect of anthracnose mottle disease of pea seeds on the germinative power and emergence.
Vplyv antraknóznej škvrnitosti semien hrachu na klíčivosť a vzchádzanie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 59-66.

Kocúrik, Š. a kol.
Content variability of the ethereal oil and chamazuline in wild chamomile (Matricaria chamomilia L.).
Variabilita obsahu éterického oleja a chamazulénu rumančeka pravého (Matricaria chamomilia L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 67-75.

Grenčík, M., Barabáš, L., Brandová, M.
Harmful occurrence of carabid beetle (Zabrus tenebrioides goeze).
Škodlivý výskyt hrbáča obilného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 76-80.

Kliment, J., Uhlár, J.
Growth and carcass value of the F1 generation bulls of the Slovak Spotted breed with the Holstein-fresian red spotted breed at a semiintensive diet. I.
Rast a jatočná hodnota býkov F1 generácie slovenského strakatého plemena s holštajnskofrízskym červenostrakatým plemenom pri polointenzívnej výžive. I.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 81-95.

Nový, J., Horňanský, M., Zavarský, A.
Genetical and pedigree breeding analysis of the chek-up of beef cattle yield on the basis of AED.
Geneticko-plemenárska analýza kontroly úžitkovosti HD na základe ASD.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 1, pp. 96-116.

Top