Volume 26 (1980) - Issue 8

Andraščík, M., Orenčák, L., Dudáš, B.
A study of the effect of differentiated application of manuring in the changes of some prolificacy elements.
Štúdium vplyvu diferencovanej aplikácie hnojenia na zmeny niektorých prvkov úrodnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 685-699

Fecenko, J., Frančáková, H.
Effect of magnesium nutrition on the nitrogenous complex of spring barley.
Vplyv výživy horčíkom na dusíkatý komplex jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 700-706

Machalíková, A., Kulichová, R.
Effect of wheat seed disinfection on the occurrence of root-rot. Part III.
Vplyv morenia osiva pšenice na výskyt steblolamu. III. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 707-712

Mačuha, P.
Effect of different time application of nitrogen on the content and proportion of amino acids in the biomass of oats.
Vplyv rôznej časovej aplikácie dusíka na obsah a zastúpenie aminokyselín v biomase ovsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 713-721.

Karlubík, M., Zaťko, D., Dobák, D.
Production of nitrogenous substances and amino acids of some European and American species of soybean and their contrasting with cereals.
Produkcia dusíkatých látok a aminokyselín niektorých európskych a amerických druhov sóje a ich porovnanie s obilninami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 722-728

Csupka, Š.
Concentrations factors of 137Cs between forage crops and soil types.
Koncentračné faktory 137Cs medzi krmovinami a typmi pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 729-738

Kováč, K.
A study of dependence of the energy of germinating power and the germinating počer of seed on the size of seeds.
Štúdium závislosti energie klíčivosti a kličivosti osiva od veľkosti semien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 739-743.

Kubišová, S., Nedbalová, V., Plesník, R.
The activity of honey bee (Apis mellifera L.) on rape (Brassica napus L., var. napus).
Činnost včely medonosné (Apis mellifera L.) na řepce (Brassica napus L., var. napus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 744-754.

Duruttya, M.
Dominance of first-born and later-born foals at birth and at an age of four years.
Mohutnosť prvouliahnutých a neskôr uliahnutých žriebät pri narodení a v štyroch rokoch veku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 755-765.

Barabáš, J., Boroš, V.
Following of changes of some physical and chemical properties of milk as due to season.
Sledovanie zmien niektorých fyzikálnych a chemických vlastností mlieka vplyvom sezóny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 8, pp. 766-770.

Procházka, B., Zeman, S., Knoll, J.
Compression strength of kernel.
Pevnosť zrna v tlaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8, pp. 677-685.

Jech, J., Poničan, J.
Technological properties of soybean.
Technologické vlastnosti sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8, pp. 686-691.

Top