Volume 29 (1983) - Issue 11

Karabínová, M., Andračšík, M.
Wheat grain yield formation in relation to the dynamics of tillering.
Formovanie úrody zrna pšenice vo vzťahu k dynamike odnožovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 961-974.

Hajdúk, J., Hronec, O.
The content of some elements in the immision field of the exhalation source of ironore mines. Part II
Obsah niektorých prvkov v imisnom poli exhalačného zdroja železorudných baní. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 975-981.

Hudec, J., Poláček, Š.
Effect of additional fertilizing with calcium, magnesium and calcium-magnesium on the accumulation of macro- and microelements of spring barley.
Vplyv vápenatého, horečnatého a vápenato-horečnatého prihnojovania na akumuláciu makro a mikroelementov jarným jačmeňom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 982-991.

Kubová, A.
Relationship between the respiration rate and production of horse bean (Vicia faba L.).
Vzťah medzi intenzitou dýchania a produkciou bôbu konského (Vicia faba L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 992-998.

Šimon, J.
Effect of ecological factors on the formation of organic mass of grass stands.
Vplyv ekologických faktorov na tvorbu organickej hmoty trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 999-1008.

Škrobánek, P., Ledeč, M.
Effect of temperature and dilution method of the ejaculate of turkey-cocks on the quality of cryo-preserved spermatozoa.
Vplyv teploty a spôsobu riedenia ejakulátu moriakov na kvalitu kryokonzerovaných spermií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 1009-1015.

Kovalčík, K., Brestenský, V., Brouček, J.
Evaluation of the long-term effect of restricted movement on the live weight growth, fertility and health condition of cows.
Hodnotenie dlhodobého vplyvu obmedzeného pohybu na rast živej hmotnosti, plodnosť a zdravotný stav kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 1016-1023.

Palo, V., Holá, Ľ.
A study of the GLC spectrum of easily volatile substances of czechoslovak cheeses with the application of the "Head space" method from cheese solution.
Štúdium GLC spektra ľahkoprchavých látok československých syrov s použitím metódy "Head space" z roztoku syra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 11, pp. 1029-1036.

Top