Volume 14 (1968) - Issue 7

Královič, J.
Influence of the radiosotope Co60 gamma radiation on the fertility of pea aphis (Acyrthosiphon Onobrychis B O Y E R).
Vplyv žiarenia rádioizotopu Co60 na plodnosť vošky hrachovej (Acyrthosiphon Onobrychis B O Y E R)
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 509-515.

Holobradý, K., Tóth, J., Hanuš, J., Jedličková, H.
Characteristic of soild aerosol particles exhaled from the cement works, part I.
Charakteristika tuhých aerosolových častíc exhalovaných z cementární, I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 525-534.

Gabriš, J.
Relation between sizes of the udder and its capacity of production with pinzgauer cows with different milk production.
Vzťahy medzi rozmermi vemena a produkčnou kapacitou u pinzgauských kráv s rôznou produkciou mlieka.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 535-542.

Sidor, V.
Tissue and fat formation with black-spotted pigs in the course of growth from 20 to 120 kg.
Tvorba svalstva a tuku u čiernostrakatých ošípaných počas rastu od 20 do 120 kg.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 543-552.

Peter, V., Chrappa, V., Kočí, Š.
Investigation or applying increased doses of dried alfalfa in feed compounds for pullets.
Výskum použitia zvýšených dávok sušenej lucerny v kŕmnych zmesiach pre kuričky.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 553-563.

Valášek, J.
Contribution to the problems of removing the topsoil from the soil with the harvest of sugar beet.
Príspevok k problematike odčerpávania ornice z pôdy pri zbere cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 564-567.

Vološin, J., Greša, V.
Evalution of the lucerne meal production on the estate of the permanent national agriculural exhibition in Nitra.
Zhodnotenie výroby lucernovej múčky na MSCPV v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 568-577.

Torda, M., Pačenovský, J., Boor, V.
Study of a possibility of suppressing helmints in sheep by P-brómfenylizotiokyanátom v prevádzkových podmienkach.
Štúdium možnosti tlmenia helmintov u oviec P-brómfenylizotiokyanátom v prevádzkových podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 7, pp. 578-584.

Top