Volume 39 (1993) - Issue 7

Hanušová, R., Holubec, V.
Rust and powdery mildew resistance of Aegilops collection.
Hodnocení odolnosti kolekce rodu Aegilops ke rzím a padlí travnímu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 533-539.

Váňová, M.
Results of studying eyespot in winter wheat.
Výsledky studia chorob pat stébel u ozimné pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 540-544.

Vizárová, G.
Participation of phytohormones in defensive reaction to biotrophic fungi (over view).
Participácia fytohormónov v obranných reakciách voči biotrofickým hubám (Prehľad).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp.545-552.

Vechet, L.
A course of the disease severity and resistance of wheat cultivars to Puccinia striiformis west, avirulent and virulent to gene of resistance.
Prubeh napadení a rezistence odrud pšenice k Puccinia striiformis west avirulentní a virulentní ke genu virulence YR9.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 553-556.

Chrenek, J.
Alometric growth of body sizes and live weight of bulls of Slovak Pinzgau breed and its crossbreds F10, F1 generation with red spotted lowland breed.
Alometrický rast telesných rozmerov a živej hmotnosti býkov slovenského pinzgauského plemena a jeho krížencov F10, F1 generácie s červenostrakatým nížinným plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 557-564.

Kovalčík, K., Kovalčíková, M., Mihina, Š., Uhrinčať, M.
Ethological regime of cows in different systems of stabling at the same breeding conditions.
Etologický režim kráv v r ôznych systémoch ustajnenia pri rovnakých podmienkach chovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 565-573.

Sommer, A., Chovanec, J., Čerešňáková, Z.
Influence of Avotan on feeds intake, digestbility of nutrients and nitrogen balance in sheep.
Vplyv Avotanu na príjem krmív, stráviteľnosť živín a bilanciu dusíka u oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 574-578.

Páltik, J.
Requirements of present harvest technique on properties of sugar beet.
Požiadavky súčasnej zberovej techniky na vlastnosti porastu cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 579-589.

Ballová, Š., Branická, J.
Microbial air´s residence at the stables for breeding of the milch - cows.
Mikrobiálne osídlenie vzduchu v maštaliach pre chov dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 590-599.

Ochodnický, V., Kurucová, E., Mancovič, M., Petranský, I.
Electrohydraulic regulation of the three-point linkage and driving aggreagate.
Elektrohydraulická regulácia trojbodového závesu a hnacieho agregátu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 7, pp. 600-615.

Top