Volume 48 (2002) - Issue 7

MICHALÍK, I.
Inified method discontinual fractionation of cereal grain protein complex.
Unifikovaná metóda diskontinuálnej frakcionácie bielkovinového komplexu zrna obilnín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 333-341

HUDEC, J., BYSTRICKÁ, J., KOBIDA, L.
Growth characteristics of winter wheat seedlings after pre-sowing and foliar treatment in extreme wet soil substrate conditions.
Rastové charakteristiky mladých rastlín ozimnej pšenice po predsejbovom a foliárnom ošetrení v extrémnych vlhkostných podmienkach pôdneho substrátu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 342-349

CANDRÁKOVÁ, E.
The influence of soil cultivation, variety and fertilization on yield of spring barley.
Vplyv spracovania pôdy, odrody a hnojenia na úrodu jačmeňa jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 350-357

KARABÍNOVÁ, M., ČERNÝ, I., PAČUTA, V.
Yield formation and quality of sugar beet in dependence on soil cultivation and fertilization.
Tvorba úrody a kvalita repy cukrovej v závislosti od obrábania pôdy a hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 358-366

HNÁT, A.
The effect of herbicides on weediness and maize grain yield (Zea mays L.) at no-tillage production system.
Vplyv herbicídov na zaburinenosť a úrodu zrna kukurice siatej (Zea mays L.) pri bezorbovom systéme pestovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 367-373

POSPIŠIL, R.
The energy balance of low-input tillage and fertilization in different production systems.
Energetická analýza úsporných systémov obrábania a hnojenia pôdy v rôznych sústavách rastlinnej výroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 374-379.

JAMRIŠKA, P.
Effect of variety and row spacing on stand structure and seed yield of amaranth.
Vplyv odrody a medziriadkovej vzdialenosti na štruktúru porastu a úrodu semena láskavca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 380-388

Top