Volume 51 (2005) - Issue 6

BOBČEK, B., MRÁZOVÁ, J., BOBČEK, R., LAHUČKÝ, R.
Evaluation of mannanoligosacharides as a substitute for antibiotic growth promoters in pig fattening.
Skrmovanie mannanoligosacharidov, ako náhrady antibiotických rastových promótorov vo výkrme ošípaných .
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 281-287.

MAKOVICKÝ, P., KULÍŠEK, V., HAŠČÍK, P., DEBRECÉNI, O.
Effect of vitamins on meat quality parameters of farm animals (review).
Vplyv vitamínov na kvalitatívne ukazovatele mäsa hospodárskych zvierat (prehľad).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 288-293.

ŽITNÝ, J., BUJKO, J., KÚBEK, A., TRAKOVICKÁ, A., RYBANSKÁ M., STRAPÁK, P.
Milk production dairy cows on the different lactation according to biochemical parameters of milkproteins.
Mlieková úžitkovosť dojníc v rôznych laktáciách podľa biochemických znakov mliečnych bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 294-301.

SUDZINOVÁ, J., TANČIN, V., UHRINČAŤ, M., MIHINA, Š., KIRCHNEROVÁ K., TANČINOVÁ, D., KIŠAC, P.
Effect of different detachment criteria on milking performance.
Vplyv rôzneho nastavenia kritickej hodnoty prietoku mlieka na priebeh dojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 302-307.

KIRCHNEROVÁ, K., FOLTYS, V.
New trends in evaluation of contaminating microflora in process of gaining and processing of milk (review).
Nové trendy v hodnotení kontaminujúcej mikroflóry v procese získavania a spracovania mlieka (prehľad).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 308-314.

PAPAJOVÁ, I., JURIŠ, P., SASÁKOVÁ, N., VARGOVÁ, M.
Survival of non-embryonated Ascaris suum eggs during long-term storage of raw and anaerobically stabilised pig slurry.
Prežívanie neembryonovaných vajíčok Ascaris suum počas dlhodobého skladovania surovej a anaeróbne stabilizovanej hnojovice ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 315-322.

STRÁŇAI, I., ANDREJI, J.
Heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu) content in tissues of fishes from the Nitra river.
Obsah t'ažkých kovov (Fe, Mn, Zn, Cu) v tkanivách rýb z rieky Nitra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 6, pp. 323-331.

Top