Volume 41 (1995) - Issue 2

Gábriš, Ľ., Rakovská, A., Harvan, P.
Changes of the soil reaction after application of standard and slowly soluble nitrogenous fertilizers.
Zmeny pôdnej reakcie pri aplikácii štandardných a pomaly pôsobiacich dusíkatých priemyselných hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 81-88.

Ondrášek, Ľ.
Changes in some biological properties of soil under seminatural grassland at different long-term managemet.
Zmeny niektorých biologických vlastností pôdy pod poloprírodným trávnym porastom po jeho dlhodobom diferencovanom obhospodarovaní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 89-105.

Šubíková, V., Slováková, Ľ.
Determination of a soil infestation by a virus causing sugar beet rhizomania disease and possibility for controlling.
Určenie zamorenosti pôdy vírusom spôsobujúcim rizomániu repy a možnosť jej kontroly.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 106-112.

Izakovičová, Z.
Creation of the local territorial system of ecological stability in agricultural landscape.
Tvorba miestneho územného systému ekologickej stability v poľnohospodárskej krajine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 113-123.

Medvecký D., Halo, M.
Growth and development of the samll sporting horses in generation F1.
Rast a vývin malých športových koní F1 generácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 124-132.

Paška, I., Michalík, I., Karlubík, M.
Utilization of protease preparation nitrazym in growing and fattening of pigs.
Využitie proteinázového preparátu nitrazým v odchove a výkrme ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 133-139.

Baumgartner, J., Končeková, Z., Csuka, J.
Growth characteristics of three lines of japanese quail.
Rastové charakteristiky troch línií prepelice japonskej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 140-148.

Brestenský, V., Mihina, Š., Szabová, G., Botto, Ľ., Hetényi, L.
Reaction of cows on cowtrainer and dirting of stalls during its using.
Reakcia kráv na elektrický stimulátor pozície zvierat a znečisťovanie stojísk pri jeho použití.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 2, pp. 149-159.

Top