Volume 29 (1983) - Issue 6

Nitranský, Š.
Effect of rootstocks on the termination of deep dormancy of generative buds of apricot trees.
Vplyv podpníkov na ukončovanie hlbokej dormancie generatívnych púčikov marhúľ.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 457-471.

Peťovský, P., Michalík, I.
Gel chromatography of polyamine proteins of wheat grain during ripening.
Gélová chromatografia prolamínových bielkovín zrna pšenice počas dozrievania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 472-481.

Liška, M.
Test results of chemical protection against late blight of potato on potatoes.
Výsledky skúšok chemickej ochrany proti plesni zemiakovej na zemiakoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 482-497.

Zeleke, H., Piovarči, A., Neštický, M., Bežo, M.
Utilization of the knowledge on the combining ability of the content of nitrogenous substances in the grain of inbred lines in breeding high protein maize.
Využitie poznatkov o kombinačnej schopnosti obsahu dusíkatých látok v zrne samoopeľovaných línií pre šľachtenie kukurice s vyšším obsahom bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 498-506.

Halaj, M.
Serial nature of egg-laying in hens and its effect on some properties of eggs. II. The effect of succession of the egg in a series on the weight of the egg and its parts, specific weight and shape of the egg.
Sériovosť znášky sliepok a jej vplyv na niektoré vlastnosti vajec. II. vplyv poradia vajca v sérii na hmotnosť vajca a jeho časti, mernú hmotnosť a tvar vajca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 507-514.

Sedlár, J., Stráňai, I., Makara, A.
The present state of fish stocking of the Hron River Basin. I. Species composition of the stocking of the mountainous and submontane zone of the Hron.
Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. I. druhové zloženie obsádky horskej a podhorskej zóny Hrona.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 515-524.

Chrenek, J., Bokšay, M.
A study of growth rate and meat yield of the F101 generation crossbreds of the Slovak Spotted and Blackspotted Lowland Breeds. II. The carcass value and its qualitative composition.
Štúdium intenzity rastu a mäsovej úžitkovosti krížencov F101 generácie slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena. II. jatočná hodnota a jej kvalitatívna skladba.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 6, pp. 525-535.

Top