Volume 36 (1990) - Issue 10

Priehradný, S., Paulech, C.
Changes in water holding capacity of barley leaves ater infection with powdery mildew of susceptible and resistant cultivars.
Schopnosť listov náchylného a rezistentného kultivaru jačmeňa pútať vodu po infekcii múčnatkou trávovou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 873-886.

Špaldon, E., Hlavenková, I.
Harvest indexes I and II as the indices of rationalization of fertilization and yield quality of winter barley.
Zberové indexy I a II ako ukazovatele racionalizácie hnojenia a kvality úrod ozimného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 887-900.

Holécy, B.
Additional sowing of grass mixtures and clover crops into turf of grass cover.
Prísevy trávnych miešaniek a ďatelinovín do mačiny trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 901-909.

Streďanský, J., Brányiková, I., Šimonides, I.
Intensity measurement of water erosion by delumetric method.
Meranie intenzity vodnej erózie deluometrickou metódou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 910-917.

Ondrišík, P.
Mineralization of nitrogen in different kinds of urea-formaldehyde fertilizers.
Mineralizácia dusíka rôznych druhov močovino-formaldehydových hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 918-922.

Fecenko, J., Kováčik, P.
Inhibition of nitrification by thiourea.
Inhibícia nitrifikácie tiomočovinou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 923-934.

Uhlár, J., Kubačka, M.
Carcas yield and cows´carcass composition of different genotypes.
Jatočná výťažnosť a zloženie jatočného tela kráv rôznych genotypov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 935-944.

Chrenek, J., Plesník, J.
Dimension of the udder in milk cows of black-spotted lowland breed.
Rozmery vemena dojníc čiernostrakatého nížinného plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 945-952.

Brestenský, V., Brouček, J.
Breeding capacity and state of health in cows bred in the cages and in binding stabling.
Plodnosť a zdravotný stav kráv chovaných v klietkach a vo väznom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 953-960.

Piszczalka, J.
Effect of impacts on maize corn wasting and its damage.
Vplyv nárazov na vymrvenie zrna kukurice a jeho poškodenie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 10, pp. 961-970.

Top