Volume 35 (1989) - Issue 2

Gallo, J.
Study of the leaf mining flies (Agromyzidae) on the cereals.
Štúdium náletu míneriek (Agromyzidae) na obilniny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 91-107.

Hronec, O., Sidor, E., Džunko, J.
Speed of cations sorption on the zeolite rock and on its mixture with soil.
Rýchlosť sorpcie katiónov na zeolitovú horninu a na jej zmes s pôdou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 108-113.

Kulich, J.
Contributin to the knowledge about phytotoxicity of cadmium.
Príspevok k poznatkom o fytotoxicite kadmia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 114-121.

Mičieta, K.
Cultivated plants as indicators of phytotoxicity and mutagenity of contamined environment.
Kultúrne rastliny ako indikátory fytotoxicity a mutagenity znečisteného životného prostredia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 122-131.

Gáborčík, N.
The role of chlorophyll in production of grasses.
Úloha chlorofylu v produkcii tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 132-142.

Hudoba, A.
Study of gibberellins in ontogenesis of toabaco plants of virginia type.
Štúdium geberelínov v ontogenéze tabakových rastlín viržínskeho typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 143-149.

Barabáš, J.
Effect of technological factors on amino acid composition of concentration of all milk proteins.
Vplyv technologických faktorov na amínokyselinové zloženie koncentrátov všetkých mliečnych bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 150-157.

Opáth, R., Zverka, R.
Calculation of basic parameters of container by the microcomputer.
Výpočet základných parametrov zásobníka mikropočítačom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 2, pp. 158-165.

Top