Volume 40 (1994) - Issue 10

Gábriš, Ľ., Rakovská, A.
Some relationship between soil, fertilizers and environment.
Niektoré vzťahy pôdy, priemyselných hnojív a životného prostredia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 713-724.

Líška, E., Týr, Š., Cigľar, J.
Agroclimatic conditions for sugar beet growing in Slovakia.
Agroklimatické podmienky pre pestovanie cukrovej repy na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 725-735.

Jančovič, J.
Effect of the alternated intensity nitrogenous fertilization on quality in seminatural grassland. II. mineral content.
Vplyv striedavej intenzity dusíkatého hnojenia na kvalitu poloprírodného trávneho porastu. II. obsah minerálnych látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 736-744.

Tišliar, E., Michalec, M., Citarová, E.
Sward renovation by direct drilling after application of a growth inhibitor.
Zúrodnenie trávneho porastu prísevom pri použití retardantu rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 745-754.

Kováčik, P.
The sites of higher nitrate accumulation in some vegetables and the influence of soil substrate on nitrate content.
Miesta zvýšenej kumulácie dusičnanov v niektorých zeleninách a vplyv substrátu na ich obsah.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 755-762.

Maliarčíková, V., Okossyová, M.
The comparison of yield performance of strawberries propagated in vitro and in field conditions.
Porovnávanie úrodnosti jahôd vyprodukovaných v in vitro a v poľných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 763-770.

Palanská, O., Mojto, J., Ondrejička, R.
Share of fatty acids in intramuscular fat in musculus longissimus dorsi in free-living hoofed game (fallow deer, red deer, roe deer, wild boar).
Podiel mastných kyselín v intramuskulárnom tuku musculus longissimus dorsi raticovej zveri (daniel, jeleň, srnec, diviak) z voľnej prírody.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 771-777.

Zverka, R.
Qualitative calssification of milk at the farm.
Kvalitatívne triedenie mlieka v prvovýrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 10, pp. 778-786.

Top