Volume 19 (1973) - Issue 8

Tkáč, J.
A contribution to winter wheat irrigation.
Príspevok k zavlažovaniu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp.611-622.

Gábriš, Ľ.
Dynamics of bivalent basic cathions of serozem in loess under the influence of intensive manuring.
Dynamika dvojmocných bázických katiónov v hnedozemi na spraši pod vplyvom intenzívneho hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp.623-634.

Kocúr, J.
On some problems of agronomical practices of horse bean in the conditions of heavy soils.
K niektorým otázkam agrotechniky bôbu v podmienkach ťažkých pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp. 635-643.

Antal, J.
Effect of various consumption of dessicated separated milk in calf attening on the growth of live weight and economy of fattening.
Vplyv rôznej spotreby sušeného odstredeného mlieka vo výkrme teliat na rast živej váhy a ekonomiku výkrmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp.644-651.

Pivko, J., Illéš, J., Švelan, Majerčiak, P.
Methodical procedure and surgical technique in the research of fertilizing process of sows.
Metodický postup a chirurgická technika pri výskume oplodňovacieho procesu prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp.652-659.

Timko, L.
Some chemical and biological indices of meat evaluation with different protein nutrition.
Niektoré chemické a biologické ukazovatele hodnotenia mäsa pri rozdielnej proteínovej výžive.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp.660-668.

Chrappa, V., Rešovský, Š., Peter, V., Grom, A.
Research of various technological systems in the production of pullets.
Výskum rôznych technologických systémov pri odchove sliepočiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp. 669-683.

Vanek, G.
Occurence frequency of virus diseases in the main vine varieties in the CSSR.
Čestosť výskytu vírusových chorôb na hlavných odrodách viniča v ČSSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp. 684-692.

Knapo, A.
Modernization of the existing premises into pig fattening houses.
Modernizácia jestvujúcich objektov na výkrmne ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp. 693-708.

Bučin, Ľ.
On some economical problems of beef cattle reproduction.
K niektorým ekonomickým problémom reprodukcie hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 8, pp. 709-721.

Top