Volume 12 (1966) - Issue 2

Raučina, Š.
Investigation and utilization of peat-soils in Slovakia.
Prieskum a využitie rašelinísk na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 81-87.

Kandera, J., Mechírová, A.
Contribution to the question of some correlations in the technological value of the spring barley grain.
Príspevok k otázke niektorých korelačných vzťahov pri technologickej hodnote zrna jarného jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 88-95.

Grečo, V.
Contribution to the study of plums protection against the plum sawflies (Hoplocampa Minuta C H R I S T. and Hopplocampa Flava L.)
Príspevok k štúdiu ochrany sliviek proti piliarkam (Hoplocampa Minuta C H R I S T. a Hoplocampa Flava L.)
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 96-100.

Guspan, J.
Influence of deep unearthing on some changes of the physical properties of the soil.
Vplyv hlbokého kyprenia na niektoré zmeny fyzikálnych vlastností pôd.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 101-106.

Krajčovič, V., Kováč, A., Halmová, Ľ.
Evaluation of the productiveness of mangold and sugar-beet with regard to the agrotechnique and storage.
Vyhodnotenie produkčnosti kŕmnej a cukrovej repy z hľadiska agrotechniky a uskladnenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 107-113.

Hučko, V., Kuzina, Z., Ďurečko, J.
Comparison of slaughter values of feeder bulls of the slovak spotted, danish red and hybrids of the F1 generation (slovak spotted x danish red)
Porovnánanie jatočnej hodnoty výkrmových býčkov slovenských strakatých, dánskych červených a krížencov F1 gen. (slov. strakatý x dán. červený)
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 114-123.

Gruhn, K., Werner, J.
Results of feeding experiments with gluten (remnants of skin-manufacturing industry).
Výsledky kŕmnych pokusov so strojovou glejovkou.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 124-132.

Zelník, J.
Genotype of two types of pigmentation in indian runner ducks.
Genetické založenie dvoch typov sfarbenia kačíc indický bežec.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 133-137.

Tašký, J.
Influence of irrigations on the economic effectiveness of the sugar-beet production.
Vplyv závlah na ekonomickú efektívnosť výroby cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 138-145.

Bartík, M., Michnová, E.
Possibilities of using enzymes in diagnose and therapy I.
Možnosti použitia enzýmov v diagnostike a v terapii I.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 2, pp. 146-151.

Top