Volume 34 (1988) - Issue 2

Polomčák, Š.
Effect of soil tillage depth on yield and quality of sugar beet under conditions of East-Slovakian Lowland.
Vplyv hĺbky spracovania pôdy na úrodu a kvalitu cukrovej repy v podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 113-120.

Hanes, J.
A study of the effect of wheat straw and CaCO3 on chemical properties of Stagno-gleyic Fluvisol under laboratory conditions. V. Effect of the components examined on the rate of resistance of soil.
Štúdium vplyvu pšeničnej slamy a CaCO3 na chemické vlastnosti illimerizovanej pôdy oglejenej v laboratórnych podmienkach. V. Vplyv skúmaných komponentov na tlmivú schopnosť pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 121-129.

Bojas, Z.
Research on weed eradication of coloured clover crops.
Výzkum odplevelování barevných jetelovin.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 130-138.

Jamriška, P.
Effect of percentage, size and distribution of vacant places in lucerne stand on forage yield.
Účinok podielu, veľkosti a rozmiestnenia prázdnych miest v poraste lucerny na úrodu krmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 139-147.

Balšan, J., Kravjar, J.
Analysis of dependence of the amount and year stability of red clover seed yield in the SSR on the course of meteorological conditions in 1960-1981.
Analýza závislosti výšky a ročníkovej stability úrody semena ďaťeliny lúčnej od priebehu poveternostných podmienok v SSR v rokoch 1960-1981.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 148-155.

Dovjak, V., Gromová, Z.
Effect of mineral fertilization on the yields of dry matter, drug, nutrient content and their depletion by potmarigold calendula plants (Calendula oficinalis L.).
Vplyv minerálneho hnojenia na úrodu sušiny, drogy, obsah živín a ich čerpanie rastlinami nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 156-167.

Paška, I., Kotráňová, O.
Possibilities of stress suppression at the time of piglet weaning.
Možnosti tlmenia stresu pri odstave prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 168-175.

Parkányi, V., Rafay, J., Šimko, J.
Cytogenetic testing of the effect of halothane on somatic cells of pigs and mice.
Cytogenetické testovanie vplyvu halotanu na somatické bunky ošípaných a myší.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 146-185.

Grenčík, M.
Fluctuation of wheat thrip (Haplothrips tritici Kurd.) under conditions of agrobiocenosis.
Fluktuácia strapky pšeničnej (Haplothrips tritici Kurd.) v podmienkach agrobiocenózy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 2, pp. 186-192.

Top