Volume 35 (1989) - Issue 8

Zaujec, A.
The dynamics of non-specific organic substances contained in Orthic Luvisol and Fluvi-calcaric Phaozem.
Dynamika obsahu nešpecifických organických látok v hnedozemiach a čierniciach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 689-700.

Ivanič, J., Jedlovská, L.
The dynamics of soil sulphur as related to fertilization.
Dynamika pôdnej síry vo vzťahu k hnojeniu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 701-708.

Holúbek, R., Jančovič, J.
The content of mineral elements and of nitrogen in selected grass species.
Obsah minerálnych prvkov a dusíka vo vybraných druhoch tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 709-717.

Jančovič, J.
Changes in root system of natural grass stands influenced by anthropogenous interference.
Zmeny koreňového systému prírodného trávneho porastu vplyvom antropogénnych zásahov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 718-729.

Seidel, H., Vrzgula, L.
Sorption of heavy metals by natural zeolite (clinoptilolite) in aquaeous encironment.
Sorpcia ťažkých kovov prírodným zeolitom (klinoptilolitom) vo vodnom prostredí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 729-738.

Brouček, J., Brestenský, V., Szabová, G.
Influence of group housing with bedding and fixation during drinking on the growth and feed sonsumption in calves.
Vplyv skupinového ustajnenia s podstielaním a fixáciou pri napájaní na rast a spotrebu krmív teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 739-744.

Eweka, Y.O., Lettner, F., Steinwender, R.
Effect of oral administration of protected amino acid on dairy ration on feed consumption, urea and uric acid blood plasma levels.
Vplyv orálne podávaných ochranných aminokyselnín na spotrebu dennej kŕmnej dávky a hladinu močoviny a kyseliny močovej v krvnej plazme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 745-754.

Kulíšková, Ľ.
Structural changes of uterus in gilts during postnatal growth.
Štrukturálne zmeny maternice prasničiek počas postnatálneho rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 755-764.

Kliment, J., Žitný, J.
Morphogenesis of sexual system of New Zealand white race female rabbits. III. morphometric analysis of uterus growth.
Morfogenéza pohlavnej sústavy králičíc novozélandského bieleho plemena. III. morfometrická analýza rastu maternice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 765-773.

Juríček, J.
The need of technological vehicles in service stations for securing service reliability of machinery used in animal production.
Potreba technologických vozidiel v podnikoch služieb pre zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti techniky v živočíšnej výrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 8, pp. 774-779.

Top