Volume 53 (2007) - Issue 3

HUDEC, J., FRANČÁKOVÁ, H., BURDOVÁ, M., KOVÁR, M., TREBICHALSKÝ, P., HARASNIK, V.
Reduction of negative effect of the simulated pre-harvest rainfall on winter wheat yield and grain quality by proteolyse and alpha-amylase activity inhibitors.
Redukcia negatívneho vplyvu simulovaných predzberových vodných zrážok na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej formy ozimnej inhibítormi proteolýzy a aktivity alfa-amylázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 53, 2007, N.3, pp. 113-123

DRIMAL, J., URGEOVÁ, E., ONDREJOVIČ, M., FELČÍR, M.
Quantitative and qualitative parameters of apple-tree fruitage affected by different treatment against powdery mildew (Podosphaera leucotricha).
Kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody jabloní ovplyvnené rozdielnym ošetrením proti múčnatke jabloňovej (Podoshaera leucotricha).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 3, pp. 124-131

ŠOLTYSOVÁ, B., DANILOVIČ, M.
Changes of contents and quality of humus in dependence on different tillage.
Zmeny obsahu a kvality humusu v závislosti od rozdielneho obrábania pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 53, 2007, No. 3, pp. 132-140

ŠIMANSKÝ, V., TOBIÁŠOVÁ, E.
Quantity and quality of soil organic matter with dependence on tillage systems and applied biopreparates in sugar beet farming system.
Kvantita a kvalita pôdnej organickej hmoty v závislosti od spôsobov obrábania a aplikovaných biostimulátorov v pestovateľskom systéme cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 3, pp. 141-148

UŽÍK, M., RUCKSCHLOSS, Ľ., ŽOFAJOVÁ, A., MATÚŠKOVÁ, K.
Effects of fertilization and environment on grain yield of naked and hulled oat varieties.
Vplyv hnojenia a prostredia na úrodu zrna odrôd ovsa nahého a ovsa siateho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, No. 3, pp. 149-156

Top