Volume 19 (1973) - Issue 7

Lichner, S.
Effect of kalium phosphate nutrition of grass stands in the conditions of Slovakia.
Effekt fosforečnodraselnej výživy trávnych porastov v podmienkach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp.503-513.

Benko, V., Muchová, Z.
Effect of hanuring and climatic conditions on the conversion of anorganic phosphates in serozem and chernozem.
Vplyv hnojenia a klimatických podmienok na premenu anorganických fosfátov v hnedozemi a černozemi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp.514-525.

Puškáš, J., Jedličková, H.
Effect of soild exhalates from Banská Bystria cement works on some agricultural crops. Part two.
Vplyv tuhých exhalátov z cementáren Banská Bystrica na niektoré poľnohospodárske plodiny. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp.526-532.

Baran, M., Pidany, J.
Theoretical determination of the necessity of chemical protection against cereal aphids Sitobion avenae (FABR.) on wheat.
Teoretické stanovenie potreby chemickej ochrany proti voškám Sitobion avenae (FABR.) na pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp.533-539.

Hladký, V.
Growth of the length of body and its pedigree and sexual determination with white thoroughbred pigs. Landrase breed pigs and crossbreds F1 and F2 generation at the age from birth to 8 month. Part II.
Rast dĺžky tela a jeho plemenná a pohlavná determinácia u bielych ušľachtilých ošípaných plemena Landrase a krížencov F1 a R1 generácie vo veku od uliahnutia do 8 mesiacov. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp. 540-553.

Kovalčík, K., Szabová, G.
Behaviour of milch cows during pasturage.
Správanie sa dojníc na pastve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp.554-564.

Machová, Ž.
A contribution to the physiology of bee poison production.
Príspevok k fyziológii výroby včelieho jedu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp.565-574.

Púchly, Š.
On the research optimalization of production, cost factors and milk yield in milch cow breeding.
K výsledku optimalizácie výrobných, nákladových faktorov a úžitkovosti v chove dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp. 575-586.

Pospíšilová, D.
Heredity of properties in self-pollinated populations of the varieties red tramin, red and white veltlin and in the hybrid population red tramin x red and white veltlin.
Dedičnosť vlastností v samoopelivých populáciách odrôd tramín červený, veltlínske červeno-biele a v hybridnej populácii tramín červený x veltlínske červeno-biel.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp. 587-597.

Palášthy, E.
Prospects of and agricultural enterprise in the developed process of specialization and concentration.
Perspektívy poľnohospodárskeho podniku v rozvinutých procesoch špecializácie a koncentrácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 7, pp. 598-606.

Top