Volume 18 (1972) - Issue 3

Kocúr, J., Džugan, M.
On the evaluation of agroecological conditions of growing sugar beet in the region of east slovakian lowland.
K hodnoteniu agroekologických podmienok pestovania cukrovej repy v oblasti východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 198-210.

Dirlbek, J., Nehasilová, D.
Noxiousness of wireworms in the cultures of cereals and perspectives of protection.
Škodlivosť drôtovcov v kultúrach obilnín a perspektívy ochrany.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 211-219.

Stollárová, V.
A contribution to the study of wine yeast.
Príspevok k štúdiu vínnych kvasiniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 220-227.

Sidor, V., Kováč, Ľ.
The histological structure of thyroid gland, its relation to qualitative indicators of meat and to some biochemical indicators of blood of pietren pigs.
Histologická kvalita štítnej žľazy, jej vzťah ku kvalitatívnym ukazovateľom mäsa a niektorým biochemickým ukazovateľom krvi pietrenských ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 228-238.

Gálik, R.
Effect of various doses of cupric sulphate on the retention of copper in pigs.
Vplyv rôznych dávok síranu meďnatého na retenciu medi u ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 239-248.

Kovalčik, K., Drienka, J., Szabová, G.
Effect of transfer of the slovak spotted and blackspotted breeds in free stabling on milk yield.
Vplyv presunu kráv slovenského strakatého a čierno-strakatého plemena do voľného ustajnenia na mliečnu úžitkovosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 249-257.

Jurčo, V.
Economic aspects of milkability.
Ekonomické aspekty dojiteľnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 258-264.

Gramer, V.
The level of seasonal fluctuation in beef cattle breeding in the district of Nitra.
The level of seasonal fluctuation in beef cattle breeding in the district of Nitra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 3, pp. 265-275.

Top