Volume 15 (1969) - Issue 2

Plesník, J., Krajčovič, A., Grom, A.
New organization of agricultural and feed research in Slovakia.
K novej organizácii poľnohospodárskeho a potravinárskeho výskumu na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 97-101.

Andráščík, M.
Agrotechnique and ferrility of the winter wheat (Triticum Aestivum L.) coruseed.
Agrotechnika a úrodnosť osiva ozimnej pšenice (Triticum Aestivum L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 102-115.

Zaťko, J.
Ifluence of the ploughing on the yields of the lucerne/grass green mass.
Vplyv orby na úrody zelenej hmoty lucernotrávy.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 116-123.

Danko, J., Michalčíková, A.
Influence of some external factors on the germinating of chlamydospores Ustigation trritici (P E R S.) Jens.
Vplyv niektorých vonkajších faktorov na klíčenie Chlamydospór Ustilago trinici (P E R S.) Jens.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 124-130.

Majerčiak, P., Kaldarar, K.
Comparison fo the total economy of rearing sows conditioned by their different annual utility and reproduction.
Porovnanie celkovej ekonomiky chovu prasníc podmienenej ich rôznou ročnou úžitkovosťou a reprodukciou.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 131-141.

Pajtáš, M., Sommer, A., Nárožný, J.
Investigatiohn of the effect of applying L-Lysine in combination with high urea doses in the rations of fattening cattle. II - influence of L-Lysine in combination with high urea doses on carcass value.
Výskum uplatnenia L-Lyzínu v kombinácii s vysokými dávkami močoviny v kŕmnych dávkach výkrmového dobytka. II. vplyv L-Lyzínu v kombinácii s vysokými dávkami močoviny na jatočnú hodnotu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 142-149.

Faško, J., Cibuľa, M.
Influence of the mother's organism on the course of growth intensity of live-weight and body sizes from birth to 24 months of age with the crosses of the Slovak Spotted cattle with the Jersey breed.
Vplyv materského organizmu na priebeh intenzity rastu živej váhy a telesných rozmerov od narodenia do veku 24 mesiacov u krížencov slovenského strakatého dobytka s jerseyským plemenom.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 150-158.

Bakoš, A., Točka, I.
Contribution to the knowledge of some parameters of growth and feathering of the Japanese quail (Coturnix C. Japonica) under our conditions.
Príspevok k poznaniu niektorých parametrov rastu a operovania japonskej prepelice (Coturnix C. Japonica) v našich podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 159-164.

Chudý, J.
Investigation of some factors influencing qualitative indicators of pork I. chemical composition and technological properties of individual muscles.
Výskum niektorých činiteľov ovplyvňujúcich kvalitatívne ukazovatele bravčového mäsa I. chemické zloženie a technologické vlastnosti jednotlivých svalov.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 165-174.

Churová, K.
Winter damage of plants and their resistance to this damage.
Zimné poškodenie rastlín a ich odolnosť voči nemu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 175-177.

Popluhár, L., Vrtiak, O. J.
Protection of healthy rearings against tuberculosis.
Ochrana zdravých chovov pred tuberkulózou.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 2, pp. 178-182.

Top