Volume 13 (1967) - Issue 1

Grom, A.
Cooperation of the socialist countries within the framework of the council of economic mutual aid is further developing.
Spolupráca socialistických štátov v rámci RVHP sa prehlbuje.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 3-6.

Hajdúk, J., Hauskrecht, I.
Contribution to the investigation of magnesic soils in magnesite plants and to their reclaiming.
Príspevok k výskumu horečnatých pôd v oblasti magnezitových závodov a k ich meliorácii.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 7-18.

Kvíčala, B. A.
Experimental determination of host plants of pea mosaic virus isolated in Czechoslovakia.
Pokusné zistenie hostiteľských rastlín vírusu obyčajnej mozaiky hrachu, izolovaného v ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 19-27.

Praslička, J.
Dynamism of population in peach aphid (Myzus Persicae S U L Z).
Populačná dynamika vošky broskyňovej (Myzus Persicae S U L ).
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 28-34.

Plesník, J., Kovalčíková, M., Kuzina, Z., Pelech, O.
Evalution of meat utility of F1-genration crosses of the slovak spotted and red danish breeds.
Vyhodnotenie mäsovej úžitkovosti krížencov F1 generácie slovenského strakatého a červeného dánskeho plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 35-46.

Zelník, J., Granát, J.
Study of correlations between the size of bacon fat cells, fatty and fleshy body parts with white thoroughbred pigs.
Štúdium vzťahov medzi veľkosťou tukových buniek slaniny, tučnými a mäsitými časťami tela u bielych ušľachtilých ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 47-51.

Faško, J.
Study of the relation of breed pertinence to the growth intensity with heifers up to the age of 24 months.
Štúdium vzťahu plemennej príslušnosti k intenzite rastu jalovíc do veku 24 mesiacov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 52-57.

Sedlár, J., Krčmárik, J.
Contribution to the knowledge of the composition of the main food components of the eel (Anguilla Anguill L.).
Príspevok k poznaniu zloženia hlavných zložiek potravy úhora sťahovavého (Anguilla Anguilla L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, 58-62.

Janáč, K.
Positive and negativ sides of gravitational cowshed aeration by means of sunk air ducts for air intake under the floor level.
Kladné a záporné stránky gravitačného vetrania kravínov zapustenými kanálmi pre prívod vzduchu pod úrovňou podlahy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 63-73.

Baxa, F., Šebová, G.
Application of the stochastic approxmation method for determining optimum conditions in agricultural research.
Aplikácia stochastickej aproximačnej metódy na zisťovanie optimálnych podmienok v poľnohospodárskom výskumníctve.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp.74-80.

Top