Volume 49 (2003) - Issue 9

ŽITNÝ, J., BUJKO, J., TRAKOVICKÁ, A., STRAPÁK, P., KÚBEK, A., HALADOVÁ, D.
Evaluation of the productive characters of dairy cows according to genetic variants of polymorphic blood proteins.
Hodnotenie produkčných ukazovateľov dojníc podľa genetických variantov polymorfných bielkovín krvi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 437-443

RYBANSKÁ, M., OSTERTÁG, I.
Milk production of pinzgau cattle crosses with other dairy breeds.
Mlieková úžitkovosť kríženiek pinzgauského dobytka s plemenami mliekového typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 444-448

KIŠAC, P., BROUČEK, J., UHRINČAŤ, M., MIHINA, Š., HANUS, A., MARENČÁK, Š.
Effect f rearing of heifers on their milkability.
Vplyv odchovu jalovíc na ich dojiteľnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 449-453

ŠOCH, M., FEIL, M., BROUČEK, J., NOVÁK, P., TRÁVNÍČEK, J.
The influence of air temperature on dairy cows milk efficiency.
Vliv teplot stájového vzduchu na mléčnou užitkovost dojnic.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 454-460

BROUČEK, J., UHRINČAŤ, M., HANUS, A., MIHINA, Š., KIŠAC, P., MARENČÁK, Š.
Effects of rearing from the second week to weaning on calf behavior in maze tests.
Vplyv odchovu od druhého týždňa do odstavu na správanie teliat v bludiskových testoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 461-471

TANČIN, V., TANČINOVÁ, D.
Mechanisms of milk removal disturbances in dairy cows.
Mechanizmus získavania mlieka u dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 472-480

MARTINIAKOVÁ, M., OMELKA, R., SIROTKIN, V.A.
Effects of estrogens on vital processes of bone.
Vplyvy estrogénov na vitálne procesy v kosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.9, pp. 481-486

Top