Volume 18 (1972) - Issue 9

Lichner, S., Holúbek, R., Folkman, I.
A contribution to the study of production possibilities of lowland crass covers.
Príspevok k štúdiu produkčných možností nížinných trávnych porastov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 743-750.

Hraška, Š.
Utilization of genetic correlationships in wheat breeding.
Využitie genetických korelácií pri šľachtení pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 751-761.

Chreneková, E.
Resorption of arsenic compounds by horse bean in the conditions of various phosphorus nutrition.
Resorpcia zlúčenín arzénu bôbom v podmienkach rôznej fosforovej výživy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 762-770.

Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 771-780.
Chemism and microflora of deeply worked up drained heavy waters.
Guspan, J.

Kliment, J., Pšenica, J., Uhlár, J.
Intensity of bull selection of the Slovak spotted breed II. intensity of the selection of bulls'dams.
Intenzita selekcie býkov slovenského strakatého plemena II. Intenzita selekcie matiek býkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 781-788.

Medvecký, D.
Possibility of replacing milk proteins in milk mixtures for calves with plant proteins.
Možnosti náhrady mliečnych bielkovín v mliečnych zmesiach pre teľatá rastlinnými bielkovinami.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 789-797.

Antal, J.
Calf breeding with complete granulated feeding ration from the age of 90 to 180 days.
Odchov teliat kompletnou granulovanou kŕmnou dávkou od veku 90 do 180 dní.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 798-804.

Bellér, I.
Effect of the length of interperiod on the milk yield of cows.
Vplyv dĺžky medziobdobia na dojivosť kráv.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 805-811.

Čepelák, J., Buček, G., Mandelík, D.
Further observation on the biology of warble lies in the area of Kováčovo hills (Oestridae, Diptera)
Ďalšie pozorovania o biológii strečkov v oblasti Kováčovských kopcov (Oestridae, Diptera)
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 812-823.

Paclt, J.
Some notes of principle concerning the ethiology of die-back in apricot.
Zásadné poznámky k nejednotnosti názorov na vznik a povahu predčasného hynutia marhúľ.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 824-831.

Daniel, J., Chloupek, O., Zbortek, J.
Herbicides and potato cultivation in the heavy soils of the Sub-Tatra region.
Herbicídy a kultivácia zemiakov v ťažších pôdach podtatranskej oblasti
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 832-841.

Knapo, A., Kurota, Š.
Requirements concerning modern outer walls of pig-sties.
Požiadavky na novodobé vonkajšie steny chlievov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 9, pp. 842-848.

Top