Volume 13 (1967) - Issue 8

Grom, A., Adamec, O., Ledeč, M.
Contemporary state and some perspectives of the research of the utilization of egg-laying inhibiotion in poultry.
Súčasný stav a niektoré perspektívy výskumu využitia inhibície znášky u hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 545-549.

Kráľovský, D.
Correlation between the rise of the water level of the river Vah caused by the height motion of infiltered ground water and the yield of some crops grown in the low Vah valley.
Korelácia medzi pohybom výšky hladiny vody na Váhu oneskoreným výškovým pohybom infiltrovaných podzemných vôd a úrodou niektorých plodín na Dolnom Považí
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 550-557.

Lichner, S., Folkman, I.
Study in the density of legume crops on permanent grassland in a long term experiment.
Štúdium zmien pokryvnosti vikovitých na prirodzenom lúčnom poraste v dlhodobom pokuse.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 558-567.

Labuda, J.
Study of the influence of silage-maize maturity on the content of organic acids and silage quality under the conditions of practice.
Štúdium vplyvu zrelosti silážnej kukurice na obsah organických kyselín a kvalitu siláže v podmienkach praxe.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 568-575.

Kočíová, E., Kočí, Š., Petráš, G.
Aplication of enzymatic feeding preparations at broiler fattening.
Použitie enzymatických kŕmnych preparátov pri výkrme brojlerov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 576-584.

Kandera, J.
Calcium, animportant nutrient in the nutriotion of clover cultures.
Vápnik, dôležitá živina vo výžive ďatelinovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 585-592.

Gabriš, J.
Relations between the sizes of the pelvis, under and the production capacity of the under with the slovak spotted an pinzgauer cows.
Vzťahy medzi rozmermi panvy, vemena a produkčnou kapacitou vemena slovenských strakatých a pinzgauských kráv.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 593-599.

Janáč, K.
Application of light building materials in agricultural architecture.
Používanie ľahkých stavebných hmôt v poľnohospodárskom staviteľstve.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 600-611.

Vaškovský, P.
Contribution to the economy of growing pea in the beet-growing regionin Slovakia.
Príspevok k ekonomike pestovania hrachu siateho v repnej oblasti na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 612-618.

Dobiáš, A., Ševečka, Ľ.
Variety structure and clover.crops breeding in Magyar people's democratic republic.
Odrodová skladba a šľachtenie ďatelinovín v MĽR.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 8, pp. 619-624.

Top