Volume 36 (1990) - Issue 1

Lichner, S., Gregorová, H., Šimko, J.
Clover-grass mixture growing in warm dry conditions of Slovakia.
Ďatelinotrávne miešanky v teplých suchých oblastiach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 5-11.

Jamriška, P.
The effect of agroecological conditions on the yields of some red clover cultivars.
Účinok agroekologických podmienok na úrody vybraných kultivarov ďateliny lúčnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 12-19.

Gáborčík, N., Javorková, A:
Photosynthetic rate, leaf area index and dry matter production of grassland ecosystem under different managements.
Fotosyntetická aktivita, index listovej plochy a produkcia sušiny v rôzne obhospodarovanom trávnom ekosystéme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 20-24.

Ondrášek, Ľ.
Some changes in biological soil characteristics of the grassland ecosystem under different management intensity.
Zmeny biologických charakteristík pôdy v trávnom ecosystéme pri rôznej intenzite obhospodarovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 25-31.

Krajčovič, V., Seifert, G.
Effets of fertilization on alpine grasslands.
Účinky hnojenia na hôľnych trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 32-39.

Pňaček, F., Javorková, A.
Surface recultivation and direct drilling systems to improve grasslands on slopes.
Systémy povrchovej rekultivácie a pásikového prísevu trávnych porastov na svahoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 40-45.

Žiláková, J., Knotek, S.
Ensiling suitability of herbage from seminatural and temporary grasslands.
Konzervačná schopnosť trávnej hmoty z poloprírodných a dočasných trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 46-54.

Bíro, D.
Effect of feeding rations on the basis of maize silage and concentration mixtures on nutrient and energy conversion in milk cows.
Vplyv kŕmnych dávok na báze kukuričnej siláže a granulovaných zmesí na využitie živín a energie u dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 55-63.

Gallo, J., Gallová, T., Lackovičová, V.
Sheep pasture farming in the protective zone of Pieniny national park.
Pasienkové hospodárstvo v ochrannom pásme Pieninského národného parku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 64-70.

Lietava, J.
Social aspects involved in grassland utilization of mountain regions.
Sociálne aspekty pri obhospodarovaní trávnych porastov v horských oblastiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 71-76.

Šúr, D., LIetava, J., Pavlík, M.
The development of technical equipments on pastures.
Vývoj technických zariadení na pasienkoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 1, pp. 77-83.

Top