Volume 31 (1985) - Issue 9

Sekera, V., Sutoris, V.
Derivates of benzothiazole salts as inductors of increasing the contents of glycides in plants.
Deriváty benzotioazólových solí ako induktory zvyšovania obsahu cukrov v rastlinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 768-780.

Čumakov, A.
Dynamics of soil microelements during vegetation.
Dynamika pôdnych mikroelementov v priebehu vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 781-792.

Oliberius, J.
Operation application of lowvolume water sprays with a reduced content of insecticides.
Provozní aplikace nízkoobjemových vodních postřiku se sníženým obsahem insekticidu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 793-799.

Dunca, J.
Coefficients of corelationship between the width of resonance curve and humidity and between inner damping and humidity of wheat stems of selected varieties.
Korelačné koeficienty medzi šírkou rezonančnej krivky a vlhkosťou a medzi vnútorným tlmením a vlhkosťou stebiel pšeníc vybraných odrôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 800-803.

Uhrín, V., Bírošová, V.
Development of the adipose tissue of egg-laying and broiler types of chickens at the early period.
Vývoj tukového väziva znáškového a brojlerového typu kureniec v ranom postinkubačnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 804-814.

Blaho, R.
Research on an earlier first covering of pinzgau breed heifers.
Výskum včasnejšieho prvého pripustenia jalovíc pinzgauského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 815-826.

Debrecényi, O., Medvecký, D., Vagač, G.
Calf rearing with an economic amount of milk mixtures at an early weaning at the age of 40 days.
Odchov teliat s úsporným množstvom mliečnych zmesí pri včasnom odstave vo veku 40 dní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 827-836.

Vargová, V.
Effect of the grass stand age on the presence of parasitic nematodes under conditions of the breeding station of Levočské Lúky.
Vplyv veku porastov tráv na výskyt parazitických nematódov v podmienkach šľachtiteľskej stanice Levočské Lúky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 837-840.

Repka, I.
Economics of milk production in large-capacity farms.
Ekonomika výroby mlieka vo veľkokapacitných farmách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 841-849.

Balšan, J., Kravjar, J.
Correlationships of the course of temperatures and precipitations with the amount spring barley grain yield in Slovakia in 1920-1981.
Korelácie priebehu teplôt a zrátok k výške úrody zrna jarného jačmeňa na Slovensku v r. 1920-1981.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 850-857.

Podoba, J.
A contribution to the variability of winter cereal yields in selected districts of the West-Slovakia region.
Príspevok k variability úrod ozimných obilnín vo vybraných okresoch západoslovenského kraja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 9, pp. 858-868.

Top