Volume 29 (1983) - Issue 9

Hronec, O., Trojan, Š., Fecenko, J., Grejtovský, A.
Influence of immissions from the East-Slovakian Ironworks on the yield and sulphur content in meadow clover.
Vplyv imisií z východoslovenských železiarní na úrodu a obsah síry v ďateline lúčnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 757-763

Valter, L., Jambor, P.
Some problems of exploiting the production potential of soils in the district of Komárno.
Niektoré problémy využívania porudkčného potenciálu pôd okresu Komárno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 764-776.

Miklovič, D.
Growth regularities of sugar beet leaf and root during ontogenesis.
Zákonitosti rastu listu a koreňa cukrovej repy počas ontogenézy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 777-785.

Paška, I.
Production value of pigs in the programme of the Agrockomplex.
Produkčná hodnota ošípaných v programe Agrokomplexu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 786-790.

Chmelničná, Ľ.
Effect of he egg-laying type of hybrides on the quality of eggs.
Vplyv typu znáškových hybridov na kvalitu vajec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 791-795.

Bellér, I.
Mutual dependence of the carcass composition and carcass value indices in Bull Calves.
Vzájomná podmienenosť jatočnej skladby tela a ukazovateľov jatočnej hodnoty býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 796-801.

Chrenek, J.
Udder sizes and their mutual relationships in crossbred cows of the Slovak Spotted Breed with the Holstein-Friesian cattle (RED).
Rozmery vemena a ich vzájomné vzťahy pri kríženkách slovenského strakatého plemena s holštajnsko-frízskym dobytkom (RED).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 802-812.

Vavák, V.
Life manifestation of milk cows reared in group under the conditions of industrial large-scale production.
Životné prejavy dojníc chovaných v skupine v podmienkach priemyslovej veľkovýroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 813-819.

Petranský, I.
A proposal of hydrostatic circuit for dynamic loading of systems of mobile energetic means with rotational outlet.
Návrh hydrostatického obvodu pre dynamické zaťažovanie sústav mobilných energetických prostriedkov s rotačným výstupom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 9, pp. 820-829.

Top