Volume 23 (1977) - Issue 5

Košner, J., Bareš, I.
Possibilities of utilization of the monosomic analysis for the localization of genes influencing the quantitative characters of wheat (Triticum aestivum).
Možnosti využitia monosomickej analýzy na lokalizáciu génov ovplyvňujúcich kvantitatívne znaky pšenice (Triticum aestivum).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 393-397.

Ivanička, J., Šimáček, J., Takáč, J.
Propagation of the varieties of Rosa pomifera Herrm. and Sambucus nigra L. with hardwood cutting.
Rozmnožovanie kultivarov druhov ruže jabĺčkovej (Rosa pomifera Herrm.) a bazy čiernej (Sambucus nigra L.) drevitým odrezkami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 398-404.

Horňanský, M.
Relationship of the relate pedigree value of milk yield of the bull to the milk yield indices of the sire and of the dam.
Vzťah relatívnej plemennej hodnoty mliekovej úžitkovosti býka k ukazovateľom mliekovej úžitkovosti matky a otca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 405-411.

Chrenek, J.
Comparison of the composition of the carcass meat of young bulls of the Slovak spotted and Blackspotte lowland breed in fattening to a higher live weight.
Porovnanie skladby jatočného tela býčkov slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena pri výkrme do vyššej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 412-419.

Haladová, E., Lacová, M.
Microbes growing at low temperatures in raw and pasterized milk.
Mikróby rastúce pri nízkych teplotách v surovom a pasterizovanom mlieku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 420-427.

Barabáš, J.
Following changes of the content of nutritive factors in the production of the cheese eidam brick.
Sledovanie zmien obsahu výživových faktorov pri výrobe syra eidamská tehla.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 429-434.

Janáč, K.
Some information from the building-up of animal production in foreign countries.
Niektoré poznatky z výstavby objektov pre živočíšnu výrobu v zahraničí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 435-451.

Špánik, F., Trenčiansky, J.
Utilization of radiation energy by the main agricultural crops in the district of Nitra.
Využívanie radiačnej energie hlavnými poľnohospodárskymi plodinami v okrese Nitra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 452-457.

Ondro, S., Čermín, Ľ.
Suitability of some biometric methods for the evaluation of the breeding material.
Vhodnosť niektorých biometrických metód na hodnotenie šľachtiteľského materiálu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 458-473.

Lutonská, P.
Modern methods in the chemical analysis of feedstuffs.
Moderné metódy v analytike krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 5, pp. 474-487.

Top