Volume 30 (1984) - Issue 2

Tomáš, J.
Effect of sulphur on the yield formation and nutrient resorption by horse bean (Vicia faba L.).
Vplyv síry na tvorbu úrody a resorpciu živín bôbom obyčajným (Vicia faba L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 89-96.

Brindza, J.
Variability of the weight of grains and their content of rough protein in the winter wheat spike.
Variabilita hmotnosti zŕn a ich obsahu hrubého proteínu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 97-108.

Kulich, J., Kulichová, R.
Comparison of the phytotoxicity of arsenic and lead.
Porovnanie fytotoxicity arzénu olova.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 109-117.

Seifert, G.
Contents of mineral nutrients in the grass mass.
Obsah minerálnych živín v trávnej hmote.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 118-125.

Majerčiak, P., Krcho, I., Kopáčik, J.
Saw gravidity detection by hormonal and ultrasonic testations.
Detekcia gravidity prasníc hormonálnou a ultrazvukovou testáciou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 126-133.

Antal, J., Bulla, J., Cibuľa, M.
Investigation into meat efficiency of heifers of the Slovak Spotted Breed.
Výskum mäsovej úžitkovosti jalovíc slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 89-96.

Medvecký, D.
Investigation into an alternative technique and the number of waterings of calves with milk mixture solution per day.
Výskum alternatívnej techniky a počtu napájaní teliat roztokom mliečnej zmesi za deň.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 141-151.

Hladký, V., Baňkos, Š.
I. A study of the etology of pigs on the priciple of the habituation test.
I. Štúdium etológie ošípaných na princípe habituačného testu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 152-162.

Brouček, J., Kovalčiková, M., Kovalčik, K., Fľak, P.
Reaction of haematological indicators of milk cows to the action of high temperature.
Reakcia hematologických ukazovateľov dojníc na pôsobenie vysokej teploty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 163-172.

Šimo, D.
Estimation of labour consumption, fuels and expenses at harvest and after-harvest conditioning of maize for kernel.
Hodnotenie spotreby práce, pohonných látok a nákladov pri zbere a pozberovej úprave kukurice na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 173-183.

Top