Volume 27 (1981) - Issue 2

Ivanič, J., Szabó, F.
Effect of different phosphorus and potassium level in the cultivation blocking substrate on the development of pepper transplants.
Vplyv rôznej hladiny fosforu a draslíka v pestovateľskom substráte pre balíčkovanie na vývin paprikových priesad.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 93-100.

Tóth, J., Veselský, L.
Following the effects of Bidisin on the content of some free amino acids during the vegetation of spring barley.
Sledovanie účinkov Bidisinu na obsah niektorých voľných aminokyselín v priebehu vegetácie jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 101-110.

Kováč, K.
Soil tillage in relation to the growth and formation of winter wheat yield. Part I.
Obrábanie pôdy vo vzťahu k rastu a tvorbe úrody ozimnej pšenice. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 111-121.

Barán, M., Lazar, J., Kohút, J.
Changes of Mn and Zn content in silage maize in dependence of differentiated chemization.
Zmeny obsahu Mn a Zn v silážnej kukurici v závislosti od diferencovanej chemizácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 122-132.

Uhrín, V., Grom, A., Kováčiková, Ľ., Kulíšková, Ľ.
The adipose tissue of various productive poultry types species. I. growth at the postnatal period.
Tukové väzivo rôznych produkčných typov hydiny. I. rast v postnatálnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 133-147.

Parkányi, V.
Utilization o some methods of cytogenetic analysis in the detection of chromosome anomalies in the species Oryctolagus cunniculus.
Využitie niektorých metód cytogenetickej analýzy pri detekcii chromozómových anomálií pri druhu Oryctolagus cuniculus.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 148-154.

Palo, V., Šimková, K.
Some properties of fat of Slovak sheep cheeses.
Niektoré vlastnosti tuku slovenských ovčích syrov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 155-161.

Lošonský, L., Liska, J.
Effect of temperature on the length of duration of phenophase intervals of grape-vine.
Vplyv teploty vzduchu na dĺžku trvania fenofázových intervalov viniča hroznorodého.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 2, pp. 162-169.

Top