Volume 47 (2001) - Issue 1

Šimonides, I.
Analysis of land relief morphometric properties.
Analýza morfometrických vlastností reliéfu pozemkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 1-10.

Tomáš, J., Tóth, J., Lazor, P., Tóth, T., Vollmannová, A.
Heavy metals content and distribution in soils in relation to soil hygiene.
Distribúcia a obsahy ťažkých kovov v pôdach vo vzťahu k pôdnej hygiene.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 11-26.

Majerník, F., Vološin, J.
Effect of NPK-fertilizers and magnesium kainit application on dry matter yield and quality of natural grassland.
Vplyv NPK-hnojív a magnézia kainit na úrodu a kvalitu sušiny trvalého trávneho poratu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 27-36.

Tišliar, E., Citarová, E.
Content of mineral elements, and nutritive value of grassland reclaimed by strip sowing.
Obsah minerálnych látok a výživná hodnota trávneho porastu obnoveného pásovým prísevom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 37-52.

Šubová, D.
Factors in evolution resulting in diversity within species and their utilization in breeding.
Faktory vedúce v evolúcii k diverzite v rámci druhov a ich využitie v šľachtení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 53-67.

Top