Volume 47 (2001) - Issue 2

Lahučký, R., Kica, J., Palanská, O., Zaujec, K., Pavlič, M.
Effect of vitamin E on oxidative stability of beef.
Vplyv vitamínu E na oxidačnú stabilitu mäsa býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 81-89.

Rybanská, M., Strapáková, E.
The effect of sires relationship to dairy production of their daughters.
Účinok príbuznosti býkov na mliekovú úžitkovosť ich dcér.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 90-100.

Brouček, J., Uhrinčať, M., Sándor, A., Hanus, S., Marenčák, Š., Kišac, P., Arave, C.W.
Effect of low magnetic field exposure on feeding behaviour of dairy cattle and relationship to human.
Vplyv slabého magnetického poľa na správanie mladého hovädzieho dobytka pri kŕmení a na vzťah k človeku.
Agriculture (Poľnospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 101-114.

Šimko, Š.
History of occurrence and damping down of bovine tuberculosis in the Slovak republic. I. Initial state to 1959.
História výskytu a tlmenia bovinnej tuberkulózy v Slovenskej republike. I. Východiskový stav do roku 1959.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 115-126.

Vláčil, R.
Sheep allocation in the regions of Slovakia with accent on permanent grassland.
Alokácia oviec v regiónoch Slovenska, s akcentom na trvalé trávne porasty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 127-143.

Mertin, D., Suvegová, K., Fľak, P., Čerešňáková, Z., Točka, I.
Digestibility of crude protein and fat from feed rations for minks with different proportions of bowine liver.
Stráviteľnosť dusíkatých látok a tuku z kŕmnych dávok pre norky s rôznym podielom hovädzej počene.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 144-153.

Rafay, J., Kolataj, A., Klusek, J.
Effect of light regime on some biochemical parameters in ferret blood.
Vplyv svetelného režimu na vybrané biochemické ukazovatele krvi tchorofretiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 2, pp. 154-160.

Top