Volume 40 (1994) - Issue 2

Dubovský, J.
Typical questions of genetics in cultivated plants. I. some genetic aspects of productivity in cultivated plants.
Aktuálne otázky genetiky kultúrnych rastlín. I. niektoré genetické aspekty produktivity kultúrnych rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 81-94.

Michalík, I., Szabová, E., Jaška, P., Urminská, D., Shwarz, M.
Biochemical characteristics of alkaline bacterial proteinase.
Biochemická charakteristika preparátu bakteriálnej zásaditej proteinázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 95-112.

Gáborčík, N.
Chemical composition of chickpea.
Chemické zloženie cícera baranieho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 113-117.

Kubicová, Z., Miklovič, D.
Effect of coarse-grained limestone application on the soil properties and nutrient status in the soil.
Vplyv hrubozrnného vápenca na vlastnosti a živinový stav zeminy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 118-125.

Pekárik, Š., Grofík, R., Baranovič, R.
A statistical evaluation of grape production in the period of a transition to the free market economy.
Štatistické zhodnotenie výroby hrozna v období prechodu na trhovú ekonomiku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 126-133.

Brestenský, V. Szabová, G., Botto, Ľ., Hetényi, Mihina, Š.
Losses during storage of dung in covered dunghill equipped with crane.
Sraty pri skladovaní maštaľného hnoja v zastrešenom mechanizovanom hnojisku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 134-143,

Foltys, V., Pažmová, J., Bezáková, E.
Tests of preservative substance potassium dichromate and bronopol to the infrered analysis.
Overenie konzervačného účinku dvojchromanu draselného a bronopolu pre infračervenú analýzu mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 2, pp. 144-152.

Top