Volume 18 (1972) - Issue 4

Lichner, S.
A study of the biology of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.), cow vetch (Vicia cracca L.) and meadow peavine (Lathyrus pratensis L.) in a natural grass cover.
Štúdium biológie ľadenca rožkatého (Lotus corniculatus L.) viky vtáčej (Vicia cracca L.) a hrachora lúčneho (Lathyrus pratensis L.) v prirodzenom poraste.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 285-296.

Andraščík, M., Húska, J.
CCC (Chlorcholinchloride) as a means influencing the height of halm of winter wheat.
CCC (Chlorcholinchlorid) ako prostriedok ovplyvňujúci výšku stebla ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 297-308.

Vanek, G.
Geographical distribution of vine virus diseases in the czechoslovak vineyards.
Geografické rozšírenie vírusových chorôb viniča v československých vinohradoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 309-325.

Majerčiak, P., Kaldarár, K.
Effect of an early weaning of pigliets on the productivity of sows, their reproductive capacity and development of piglets.
Vplyv predčasného odstavu prasiat na úžitkovosť prasníc, ich reprodukčnú schopnosť a vývoj prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 326-335.

Kovalčík, K., Šottník, J.
Effect of noice on the behaviour of cows.
Vplyv hluku na správanie sa kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 336-344.

Bellér, I.
Supposition to the selection of milk cows. VI. Relationship of milk yield in the first lactation and of age at the first calving to the milk yield up to 6 years in various populations.
Predpoklady pre výber dojníc. VI. vzťah dojivosti v I. laktácii a veku pri prvom otelení k dojivosti do 6 rokov v rozdielnych súboroch.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 345-353.

Knapo, A.
Dewing of walls and ceiling in pigsties.
Orosovanie stien a stropov v chlievoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 4, pp. 354-364.

Top