Volume 14 (1968) - Issue 6

Benčať, F.
Chestnut (Castanea Sativa M I L L.) as fruit-tree of southern Slovakia.
Gaštan jedlý (Castanea Sativa M I L L.) ako ovocný strom južného Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 427-436.

Ružička, R., Zajonc, I.
Contribution to the knowledge of enchytraidae ecology and their significance in field growths.
Príspevok k poznaniu ekológie mrlíc (Enchytraidae) a ich význam v poľných porastoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 437-441.

Labuda, J.
Nutritive value of lucerne haylage from Harvestore towers determined with two monozygotic bulls.
Výživná hodnota senáže lucerny z veží Harvestore zistená na dvojici monozygotných býčkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 450-463.

Kováč, M.
Influence of different Ca content on egg-shell weight, thickness and firmness.
Vplyv rôzneho obsahu vápnika na váhu, hrúbku a pevnosť vajcovej škrupiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 464-473.

Kurota, Š.
The projecting of peripheral walls of piggeries from the point of view of heat engineering.
Navrhovanie obvodných stien ošipární z hľadiska tepelnej techniky.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 474-480.

Červený, A., Pekárik, Š.
Analysis of the consumption of human labour and the need of its rationalization in vine-growing.
Rozbor spotreby ľudskej práce a potreba racionalizácie pri pestovaní vínnej révy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 481-492.

Rekoš, J.
The breeding of one-day larvae for royal-jelly production.
Odchov jednodňových lariev na výrobu materskej kašičky.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 493-500.

Šanta, M.
Some notes on the irrigation development in France.
Niekoľko poznámok k rozvoju závlah vo Francúzsku.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 6, pp. 501-504.

Top