Volume 44 (1998) - Issue 9

Forišeková, K.
Effetiveness of the forecasted protection against late blight.
Efektívnosť signalizácie ochrany proti plesni zemiakovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 9, pp. 649-655.

Bujnovský, L.
The aims and needs of soil liming.
Ciele a potreba vápnenia pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 656-667.

Torma, S., Vilček, J.
Economic aspects of traditional and differentiated soil liming.
Ekonomické aspekty tradičného a diferencovaného vápnenia pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 668-677.

Medvecký, D.
Concentrate saving by application of green alfalfa and corn silage in calf raising.
Odchov teliat s použitím zelenej lucerny a kukuričnej siláže pri úspore jadrových krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 678-688.

Uhlár, J., Gavalier, M., Psota, T., Kubačka, M., Muller, M., Ostertág, I.
Body dimensions of adult cows of slovak spotted breed in protected herds in Slovakia.
Telesné rozmery dospelých kráv slovenského strakatého plemena v chránených chovoch na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 9, pp. 689-698.

Pavlík, V., Kočiščák, E., Vilinská, Z., Kappel, G.
Application of a fattening system for bulls pastured on the east slovakian lowland.
Uplatnenie systému výkrmu býčkov pasienkovým spôsobom na východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 9, pp. 699-708.

Vitázek, I.
Process of drying with cyclic change of flow of drying medium.
Proces sušenia s cyklickou zmenou prúdenia sušiaceho prostredia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 9, pp. 709-722.

Top