Volume 42 (1996) - Issue 2

Bedrna, Z., Kromka, M., Šimonovičová, A.
Influene of Ekofert amandement on some physical and microbiological soil properties.
Vplyv Ekofertu na niektoré fyzikálne a mikrobiologické vlastnosti pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp. 81-90.

Surovčík, J.
Residual effect of weeds and oat on alfalfa (Medicago sativa) yield in the first cutting of the second growing year.
Reziduálny účinok burín a ovsa na úrodu lucerny siatej (Medicago sativa) v prvej kosbe druhé roka vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp.91-99.

Vančo, B.
Yield potential of red clover strains after combined selection for root rot resistance and for productivity.
Úrodový potenciál kmeňov ďateliny lúčnej po kombinovanej selekcii na odolnosť voči koreňovej hnilobe a na výkonnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp. 100-110.

Šrobárová, A., Vašková, M.
Tolerance of the winter wheat cultivars to infection by Fusarium graminearum Schwabe and zearalenone production.
Tolerancia kultivarov ozimnej pšenice voči infekcii hubou Fusarium graminearum Schwabe a produkcia zearalenonu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp. 111-123.

Hraška, Š., Gregová, E., Marenčík, A.
Gliadin spectrum of F1 generation vital regenerants of intergeneric hybridization of Triticum durum Desf. a Hordeum vulgare L.
Spektrum gliadínov vitálnych regenerantov F1 generácie medzirodového kríženia Triticum durum Desf. a Hordeum vulgare L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp. 124-132.

Danko, J., Repka, J.
Energetic effectivity of peas (Pisum sativum) cultivation system using the large-scale production technologies.
Energetická efektívnosť pestovania hrachu siateho pri veľkovýrobných technológiách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp. 133-140.

Gálik, R., Garlík, J.
Effect of rape seed cakes on production efficiency of feeding mixtures, carcass value and product quality during feeding of pigs.
Effect repkových výliskov na produkčnú účinnosť zmesí, jatočnú hodnotu a kvalitu produktov pri výkrme ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 2, pp. 141-154.

Top