Volume 37 (1991) - Issue 2

Hudec, J., Halásová, M., Húska, J., Feranec, P., Drímal, J.
Development and verification of the adhesive carriers of biologically active substances determined for presowing treatment of maize seed.
Vývoj a overovanie adhezívnych nosičov biologicy aktívnych látok určených na predsejbové ošetrenie osiva kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 2, pp. 115-130.

Čumakov, A.
Chemical methods of fractionation of microelements in soil. I. Boron.
Chemické metódy fracionácie mikroelementov v pôdach. I. Bór.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 2, pp. 131-136.

Chreneková, E., Ľahučký, L., Vollmannová, A.
Root reception of lead and cadmium by spring barley.
Koreňový príjem olova a kadmia jarným jačmeňom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 2, pp. 137-144.

Szakácsová, D., Mojto, J., Foltys, V., Kmeťová, E.
Effect of pre-carcass and carcass strain on biochemical changes in muscle tissue of carcass bulls.
Vplyv predjarnej a jatočnej záťaže na biochemické zmeny v svalovom tkanive jatočných býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 2, pp. 145-159.

Grman, J., Varga, J.
Thermotechnical evaluation of stabling spaces of the constructional system JUZO in service conditions.
Teplotechnické hodnotenie ustajňovacích objektov konštrukčnej sústavy JUZO v prevádzkových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 2, pp. 160-179.

Top