Volume 35 (1989) - Issue 11

Cagáň, Ľ.
Anatomical structure of starch endosperm in wheat grain. II. storage of reserve substances.
Anatomická stavba škrobového endospermu zrna pšenice. II. ukladanie zásobných látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp. 964-981.

Blahovec, J., Ivanko, Š.
Determining inhibition activity of trypsin in plant material using radioalbumin.
Stanovenie inhibičnej aktivity trypsínových inhibítorov v rastlinnom materiáli použitím rádioalbumínu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp. 982-988.

Brestenský, V., Szabová, G., Fľak, P., Brouček, J.
The use of lying boxes with various floor and length by milk cows in free housing.
Využívanie ležiskových boxov s rôznou podlahou a dĺžkou dojnicami pri voľnom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp. 989-999.

Perikovič, P., Valent, M., Pajtáš, M.
The effect of restriction feeding of pre-calving milk cows on changes in their metabolic profile.
Vplyv reštrikčného kŕmenia dojníc pred otelením na zmeny v ich metabolickom profile.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp.1000-1009.

Massanyi, L.
Ultrastructural changes on the flagellum of immotile spermatozoa in breeding bull.
Ultraštrukturálne zmeny na bičíku nepohyblivch spermií plemenného býka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp. 1010-1022.

Rafay, J., Parkányi, V., Jakubička, I.
Dynamics of some biochemical indices in the blood of silver foxes before the onset of sexual activity.
Dynamika niektorých biochemických ukazovateľov v krvi líšok strieborných pred nástupom pohlavnej aktivity.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp. 1023-1028.

Gajdoš, J.
Evaluating production efficiency of selected system of industrially cultivated sunflower.
Zhodnotenie efektívnosti výroby vybraného systému priemyselného pestovania slnečnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 11, pp. 1029-1037.

Top