Volume 26 (1980) - Issue 6

Špaldon, E., Karabínová, M.
The yield and quality of winter wheat in dependence on manuring and different aftersowing packing.
Úroda a kvalita ozimnej pšenice v závislosti od hnojenia a rôzneho posejbového utláčania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 524-533.

Bežo, M., Hraška, Š., Cagáň, Ľ.
The cytogenetic effect of Derosal 60 WP and Topsin M 79 on Vicia faba L.
Cytogenetický efekt Derosalu 60WP a Topsinu M 79 na Vicia faba L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 534-538

Kandera, J.
Effect of CCC and Milgo in winter wheat.
Účinok CCC a Milga pri ozimnej pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 539-547.

Tóth, J., Veselský, L.
Effect of Bidisine on nitrogenous substances and sacchadides in the course o f the vegetation of spring barley.
Vplyv Bidisinu na dusíkaté látky a sacharidy v priebehu vegetácie jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 548-556.

Bízik, J.
Effect of the manuring rate with nitrogen and of irrigations on the migration of nitrate nitrogen in chernozem.
Vplyv intenzity hnojenia dusíkom a závlah na pohyb dusičnanového dusíka v černozemi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 557-565.

Kepeňa, L., Fľak, P.
The number of drones in mating and morphological characters of the progeny of bee populations (Apis mellifera).
Počet trúdov pri párení a morfologické znaky potomstva včiel (Apis mellifera).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 566-573.

Makara, A., Stráňai, I.
Further knowledge on the growth of Carassius auratus L. in south Slovakia.
Ďalšie poznatky o raste karasa striebristého (Carassius auratus L.) na južnom Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 574-588.

Vaškovský, P.
Economic and rationalization aspects of sugar beet production in Slovakia.
Ekonomicko-racionalizačné aspekty cukrovej repy na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 588-596.

Karlubíková, E.
Accurate definition of the inclinations of soil areas by air photograph.
Upresňovanie sklonov pôdnych celkov leteckými snímkami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 6, pp. 597-603.

Top