Volume 19 (1973) - Issue 1

Hraška, Š.
The genetic correlationship of quality indices in winter wheat. Part one.
Genetické korelácie ukazovateľov kvality pri ozimnej pšenici. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX., 1973, N. 1, pp. 3-10.

Hanes, J.
pH dynamics loess brownearth in intensive manuring with synthesic and organic fertilizers.
Dynamika pH hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení priemyselnými a organickými hnojivami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 11-15.

Majerčiak, P., Žilla, T.
Nutrient consumption in sows of various breeds in the course of the production cycle in view of the economics of pig production.
Spotreba živín u prasníc rôznych plemien v priebehu produkčného cyklu so zreteľom na ekonomiku produkcie prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 16-24.

Rekoš, J.
A contribution to the study of the exterior of the head or the workers of the melliferous bee.
Príspevok k štúdiu exteriéru hlavy robotníc včely medonosnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 25-29.

Čupka, V., Kaldarar, K.
Research of the weaning of piglets at the age of three weeks from the point of view of production and economic effect and with respect to the number of the piglets being reared.
Výskum odstavu prasiat vo veku troch týždňov z hľadiska výrobného a ekonomického efektu a so zreteľom na počet odchovávaných prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 30-39.

Sommer, A., Poltársky, J., Žilla, T., Majerčiak, P.
Effect of molasses addition in feeding mixtures of fattening pigs on nutrient digestibility and nitrogen balance.
Vplyv prídavku melasy do kŕmnych zmesí výkrmových ošípaných na stráviteľnosť živín a bilanciu dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 40-44.

Bellér, Im.
A study on the establishment of a beef cattle herd improved by breeding.
Štúdium výstavby prešľachteného stáda hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 45-52.

Čumakov, A.
A simplified method of the determination of boron by curcumine.
Zjednodušený spôsob stanovenia bóru kurkumínom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 53-58.

Janáčk, K.
Thermotechnical properties of the outer jacket of an experimental calf-house at Rastislavice.
Teplotechnické vlastnosti obvodového plásta experimentálneho teľatníka v Rastislaviciach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 59-70.

Karlubíková, E.
On some problems of the utilization of air photographs in agriculture.
K niektorým otázkam využitia leteckých snímok v poľnohospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 1, pp. 71-75.

Top