Volume 7 (1960) - Issue 12

Laurinčík, J.
The 25-th anniversary of the state sheep- and-wool institute and its research work in sheep-breeding.
Dvadsaťpäťročné jubileum založenia štátneho ovčiarsko-vlnárskeho ústavu a výskumnej činnosti v odvetví chovu a oviec.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 12, pp. 897-900.

Tomka, O.
A contribution to the question of the influence of cultivation of sod of natural grass swards on the aeration and microbial life in the soil.
Príspevok k otázke vplyvu kultivácie mačiny prirodzených trávnych porastov na prevzdušnenosť a mikrobiálny život v pôde.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 12, pp. 901-912.

Kováčk, V.
The results of the production of wool of wallachian crossbreds.
Výsledky v produkcii vlny pri krížení valašiek.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 12, pp. 913-926.

Laurinčík, J.
Qualitative changes of wool in F1 and F2 generation of crossbreds between wallachian ewes and texel rams.
Kvalitatívne zmeny vlny u generácie F1 a F2 pri krížení valašských oviec baranmi texel.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 12, pp. 927-940.

Palášthy, E.
The availability of the index of the gross agricultural production for measuring rentability of stage farms.
Použiteľnosť ukazovateľa hrubej poľnohospodárskej produkcie na meranie rentability na štátnych majetkoch.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 12, pp. 941-952.

Top