Volume 48 (2002) - Issue 12

KARABÍNOVÁ, M., ČERNÝ, I., DUPĽÁK, Š., PROCHÁZKOVÁ, M.
Effect of reduced soil tillage systems and fertilization on quantitative and qualitative harvest parameters of Triticum durum.
Vplyv redukovaných systémov obrábania pôdy a hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody pšenice tvrdej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 12, pp. 609-618

MAKOVNÍKOVÁ, J.
Actual status and development of active aluminium in the soils of the Slovak Republic.
Stav a vývojové trendy aktívneho hliníka v pôdach Slovenska).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 12, pp. 619-624

KOVÁČ, L., GEJGUŠ, J.
The effect of way of stand establishment on dry matter production of clover-grass mixtures.
Vplyv spôsobu založenia porastu na produkciu sušiny ďatelinotrávnych miešaniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 12, pp. 625-631

HOLÚBEK, R., HOLÚBEKOVÁ, A.
Quality of dry matter of perennial grass stand and grass stand with additional sowing fertilized by phosphorus and potassium.
Kvalita sušiny poloprírodného a prisiateho trávneho porastu hnojeného fosforom a draslíkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 12, pp. 632-638

ROVAŠ, M., VOLOŠIN, J., MAJERNÍK, F., ZMETÁKOVÁ, Z.
Covering of mineral elements requirement of young fattening beef-cattle with permanent grassland.
Krytie potreby minerálnych prvkov mladého výkrmového dobytka mäsového typu trvalými trávnymi porastami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 12, pp. 639-645

Top